Règim de funcionament del Servei de préstec de material audiovisual de la Facultat de Turisme

El servei de préstec de Material Audiovisual de la Facultat de Turisme té la finalitat de facilitar als/les estudiants la realització dels treballs pràctics de les assignatures dels estudis adscrits a la Facultat. El deganat vetllarà perquè el pla docent i els horaris dels diferents estudis que requereixin l’ús de material audiovisual per part dels estudiants es planifiquin per a garantir el material a tots els estudiants i l’optimització d’aquell.

Responsable del Servei: Santi Puerto, tècnic d’audiovisuals.

Correu per consultes: av.aelt@udg.edu

Per tal de garantir l’accés i ús a tots els estudiants que ho necessitin el servei de préstec es regeix per les següents normes:

Normes

 • Els materials i instal·lacions són d’us docent
 • Les pràctiques docents, que impliquin la reserva de material tant per part de l’alumne com dels professors, es coordinaran a principi de curs, en funció del pla docent aprovat, per tal d’optimitzar l’ús.
 • Les sol·licituds de reserva de la facultat de Turisme es faran a través d'aquest formulari i les de la Facultat de Lletres es faran a través d'aquest formulari i s’hauran de fer amb un mínim d’un dia laborable (24h). Encara que el programa accepti reserves amb menys antelació, NO ES TINDRAN EN COMPTE les que no es sol·licitin respectant aquest mínim de 24h.
  Quan el material sol·licitat siguin càmeres de vídeo, serà obligat informar en el camp observacions de la sol·licitud dels noms i cognoms de tots els membres del grup.
 • Horaris del servei de préstec del material audiovisual

  S'estableixen tres franges horàries per la recollida i lliurament del material:

 • De 8:30h a 9:00h (reserves de cap de setmana, s'han de tornar dilluns en aquesta franja horària).
 • De 10:45h a 11:15h
 • A partir de les 14h. (consergeria)
 • Les reserves s'hauran de tornar respectant també aquestes franges horàries.

Les reserves de material que de forma injustificada no s’hagin recollit en la franja horària escollida en el moment de la reserva quedaran automàticament anul·lades i el material passarà a estar disponible per a la resta d’usuaris.

Períodes de préstec:

Entre setmana, màxim 24hores, d'un dia per l'altre. Excepte permís especial (consultar al responsable del servei).

El cap de setmana, del divendres fins dilluns a la primera franja horària.
Períodes de vacances, setmana Santa i Nadal, estan exclosos del servei de préstec.

Responsabilitat de descarregar els fitxers. És responsabilitat dels estudiants/autors la descàrrega dels fitxers audiovisuals enregistrats per ells. En el cas que aquesta descàrrega no s’hagi pogut fer abans del retorn de l’equipament, el servei de préstec disposarà d’un ordinador per a fer-ho.

Material

 • En cas de robatori o furt, l’estudiant que hagi fet la reserva haurà de presentar la denúncia davant les autoritats i en facilitarà una còpia al responsable del servei.
 • En el cas que hi hagi algun incident i l’equipament hagi patit algun desperfecte o s’hagi perdut alguna peça, l’estudiant esta obligat a informar al responsable del servei en el moment del retorn. Durant el període de préstec, l’usuari serà l’únic responsable de la custòdia i bon ús dels equips i, per tant, no podrà manipular ni el maquinari ni el programari instal·lat, ni cedir els equips a cap usuari aliè al servei. En cas que l’ús dels equips es faci en el marc d’un grup de treball més ampli, com els grups de pràctiques d’una assignatura, tots els membres de l’equip seran responsables solidaris de les actuacions de l’usuari.
 • Si l’usuari detecta qualsevol mal funcionament de maquinari o programari ho ha de comunicar immediatament al responsable del servei per correu electrònic. En cas que es detecti un mal funcionament un cop l’usuari hagi retornat els equips i no se n’hagi informat, se li reclamarà.

Tractament de dades

El vostre consentiment pel tractament de les dades amb la finalitat de la gestió de les reserves, queda autoritzat en el moment d’accés al programa donat que aquest es realitza amb les credencials UdG, i que per a obtenir aquestes doneu el consentiment.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable de tractament: Universitat de Girona.
Finalitat: gestionar les reserves del material audiovisual de la Facultat de Turisme
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se en primer terme al deganat de la Facultat de Turisme i de forma general a la Secretaria General de la Universitat de Girona.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç: www.udg.edu/ca/protecciodedades.