Normes d'utilització del material audiovisual

”D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer servaet.udg.edu, el responsable del qual és Facultat de Turisme. Les vostres dades es tractaran  amb l’única finalitat de facilitar les reserves del material audiovisual . Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a reservesfturisme@udg.edu”

 

Normes d'utilització del Material Audiovisual 

Les instal·lacions i equipaments de la Facultat de Turisme es regeixen per aquesta normativa d'obligat compliment per als seus usuaris.

 • Els materials i instal·lacions són d’us docent
 • Les pràctiques docents, que impliquin la reserva de material tant per part de l’alumne com dels professors, es coordinaran a principi de curs, en funció del pla docent aprovat, per tal d’optimitzar l’ús.
 • Els estudiants podran utilitzar els espais o equips desprès d’haver presentat la documentació justificativa de la producció audiovisual que han de realitzar (projecte de producció audiovisual, pla de producció, guió tècnic, etc., documents disponibles en la pàgina web de la Facultat).
 • Els documents de préstec, autoritzacions per utilitzar als tallers, etc., estaran disponibles a la pàgina web de la Facultat. També es podrà consultar la disponibilitat a traves d’una adreça web.

 

Horaris del servei de préstec del material audiovisual

S'estableixen tres franges horàries per la recollida i lliurament del material:

 • De 8:30h a 9:15h (reserves de cap de setmana, s'han de tornar Dilluns en aquesta franja horària)
 • De 13:00h a 13:45h
 • De 19:15h a 19:45h

 

Períodes de préstec:

Entre setmana, màxim 24hores, d'un dia per l'altre. Excepte permís especial (consultar al responsable del servei).

El cap de setmana, del divendres fins dilluns a la primera franja horària.
Períodes de vacances, setmana Santa i Nadal, estan exclosos del servei de préstec.

Instal·lacions

 • Els estudiants que utilitzin els espais: "platò de fotografia" i estudi de gravació d'audio hauran de vetllar per l'ordre i la neteja en els tallers i espais habilitats. Tot usuari s'ha de responsabilitzar de l'ordre. Està estrictament prohibit fumar, menjar i veure a totes les dependencies, per raons d'higiene pública i de seguretat dels equips i de les persones. 
 • El material fungible utilitzat, el material d'attrezzo per a decorats, serà a càrrec de l'estudiant.
 • Quan treballin amb equips informàtics, els estudiants i usuaris han de guardar el seu treball sobre el suport que els hi convingi, i deixar net el disc dur de l'ordinador d'arxius personals, per no ocupar espai i facilitar el treball dels altres companys. Està prohibit instal·lar programes il·legals, les còpies no autoritzades, la introducció d'arxius sospitosos de contenir virus informàtics, la utilització dels equips o les consultes a Internet que no hagin estat degudament autoritzades.

 

Equipaments

 • L’estudiant que es dugi els equips en préstec (modalitat diària, per retornar en el mateix dia), Al recollir el material l’estudiant ha de comprovar l’estat correcte del material. La devolució dels equips, la ha de fer el mateix estudiant, i es comprovarà l'estat de tot el material.
 • Excepcionalment, podran prestar-se equips per els caps de setmana o l'endemà , sempre que les exigències de producció així ho demanin.
 • En cas de robatori o furt caldrà presentar la denúncia corresponent. Si el material retorna en mal estat, el grup o persona que ha realitzat el préstec es farà responsable de la reparació o substitució del be.
 • El treballs realitzats amb el material i instal·lacions de la facultat, hi constarà el logotip de l’Udg i el títol de Facultat de Turisme de forma explícita. Caldrà deixar una copia del treball realitzat com a dipòsit a la Facultat que podrà utilitzar aquests treballs com a promoció de la Facultat i d’exemple per als futurs titulats.
 • Els equips que funcionin a piles, aquestes aniran a càrrec de l'usuari.

El incompliment d'aquestes normes comportarà l'aplicació de mesures disciplinàries als infractors, que podran arribar a la prohibició en el futur de l'ús d'instal·lacions i equips. Els incompliments es comunicaran als professors responsables perquè en tinguin coneixement.

MESURES PER LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19

 • caldra tenir en compte les mesures vigents d'higiene i distancia a l'hora d'utilitzar el material