Normes d'utilització del material audiovisual

”D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer servaet.udg.edu, el responsable del qual és Facultat de Turisme. Les vostres dades es tractaran  amb l’única finalitat de facilitar les reserves del material audiovisual . Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a reservesfturisme@udg.edu”

 

Normes d'utilització del Material Audiovisual

Les instal·lacions i equipaments de la Facultat de Turisme es regeixen per aquesta normativa d'obligat compliment per als seus usuaris.

 • Els materials i instal·lacions són d’us docent
 • Les pràctiques docents, que impliquin la reserva de material tant per part de l’alumne com dels professors, es coordinaran a principi de curs, en funció del pla docent aprovat, per tal d’optimitzar l’ús.
 • Els estudiants podran utilitzar els espais o equips desprès d’haver presentat la documentació justificativa de la producció audiovisual que han de realitzar (projecte de producció audiovisual, pla de producció, guió tècnic, etc., documents disponibles en la pàgina web de la Facultat), i l'autorització del professor responsable.
 • Els documents de préstec, autoritzacions per utilitzar als tallers, etc., estaran disponibles a la pàgina web de la Facultat. També es podrà consultar la disponibilitat a traves d’una adreça web.

 

Horaris del servei de préstec del material audiovisual

S'estableixen tres franges horàries per la recollida i lliurament del material:

 • De 8:30h a 9:15h (reserves de cap de setmana, s'han de tornar Dilluns en aquesta franja horària)
 • De 13:00h a 13:45h
 • De 19:15h a 19:45h

 

Períodes de préstec:

Entre setmana, màxim 24hores, d'un dia per l'altre. Excepte permís especial (consultar al responsable del servei).

El cap de setmana, del divendres fins dilluns a la primera franja horària.
Períodes de vacances, setmana Santa i Nadal, estan exclosos del servei de préstec.

Restriccions del material en préstec

 1. Els estudiants amb formació en l’ús de material no tenen cap limitació.
 2. Els estudiants sense formació en l'ús del material, estan limitats als següents equips:
 • 6 Kits de vídeo compacte, Canon Legria
 • 2 Kits càmera amb targeta, NEX-VG20EH
 • 1 Kit de vídeo Pro handycam, HVR-A1E
 • 10 Trípodes de vídeo compacte
 • 4 Reflectors
 • 2 Kits d’àudio per NEX-VG20
 • 2 Perxes per Kit Àudio NEX-VG20
 • 12 Kits de gravació àudio (Sony)

 

Instal·lacions

 • Els estudiants no podran estar a la sala d’editatge si no és en presència del seu professor, o si no s'ha concertat prèviament la seva activitat, que s'ha de reflectir en un document signat pel professor responsable de l'assignatura on s'autoritza la pràctica que realitzarà l'estudiant o grup d'estudiants, i el temps de durada de la pràctica. (la reserva dels equips d’edició es realitzarà amb una setmana d’antelació).
 • Els estudiants només disposaran del temps assignat per fer la pràctica que prèviament hagi definit el professor. La pràctica començarà puntualment, i mai serà prorrogable, si no ho autoritza expressament el professor de l'assignatura i el degà i/o el coordinador d’estudis, i no hi ha una altra reserva.
 • Els estudiants han de signar en un full l'hora d'entrada i de sortida a la sala d’editatge. El material fungible com la pel·lícula, les cintes d'àudio, les cintes de vídeo, el CD-RW o DVD-RW, etc., o el material d'attrezzo per a decorats, serà a càrrec de l'estudiant.
 • Es vetllarà per l'ordre i la neteja en els tallers i espais del Laboratori. Tot usuari ha de responsabilitzar-se de l'ordre. Està estrictament prohibit fumar, menjar i beure a totes les dependències, per raons d'higiene pública i de seguretat dels equips i de les  persones.
 • Quan treballin amb equips informàtics, els estudiants i usuaris han de guardar el seu treball sobre cinta digital, CDROM, DVD, etc., i deixar net el disc dur de l'ordinador d'arxius personals, per no ocupar espai i facilitar el treball dels altres companys. Està prohibit instal·lar programes il·legals, les còpies no autoritzades, la introducció d'arxius sospitosos de contenir virus informàtics, la utilització dels equips o les consultes a Internet que no hagin estat degudament autoritzades.

 

Equipaments

 • El préstec de material ha d'estar signat pel professor responsable de l'assignatura i/o el degà, i/o el coordinador d’estudis, amb la finalitat de conèixer en tot moment el grau de disponibilitat d'equips per a préstec o l'ocupació dels espais.
 • L’estudiant que es dugi els equips en préstec (modalitat diària, per retornar en el mateix dia), han de signar una sol·licitud, on consti amb detall tots els equips que se’n duu. Al recollir el material l’estudiant ha de comprovar l’estat correcte del material. La devolució dels equips, la ha de fer el mateix estudiant, i es comprovarà l'estat de tot el material.
 • Excepcionalment, podran prestar-se equips per els caps de setmana o l'endemà , sempre que les exigències de producció així ho demanin i, a més, ho autoritzí el professor responsable, i/o el degà, i/o el coordinador d’estudis. Aquesta modalitat de préstec només serà possible amb estudiants de tercer i quart curs de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques. Els equips professionals estaran a disposició per les pràctiques a l’aula, per treballs realitzats amb la presencia del professor i per estudiants de tercer i quart de la titulació de PRP .
 • En cas de robatori o furt caldrà presentar la denúncia corresponent. Si el material retorna en mal estat, el grup o persona que ha realitzat el préstec es farà responsable de la reparació o substitució del be.
 • El treballs realitzats amb el material i instal·lacions de la facultat, hi constarà el logotip de l’Udg i el títol de Facultat de Turisme de forma explícita. Caldrà deixar una copia del treball realitzat com a dipòsit a la Facultat que podrà utilitzar aquests treballs com a promoció de la Facultat i d’exemple per als futurs titulats.

El incompliment d'aquestes normes comportarà l'aplicació de mesures disciplinàries als infractors, que podran arribar a la prohibició en el futur de l'ús d'instal·lacions i equips. Els incompliments es comunicaran als professors responsables perquè en tinguin coneixement.

Girona, 1 de novembre de 2016